جدید
باطری 50 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 50
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: موجود
1,040,000 تومان
جدید
باطری 55 آمپر اوربیتال
1 نظر
 • آمپر : 55
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: موجود
1,090,000 تومان
جدید
باطری 60 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 60
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: موجود
1,190,000 تومان
جدید
باطری 45 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 45
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 13 کیلوگرم
 • 227 mm 238 mm 129 mm
وضعیت: موجود
1,040,000 تومان
جدید
باطری 35 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 35
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 11 کیلوگرم
 • 227 mm 197 mm 129 mm
وضعیت: موجود
940,000 تومان
جدید
باطری 66 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 225 mm 238 mm 178 mm
وضعیت: موجود
1,290,000 تومان
جدید
باطری 70 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 225 mm 257 mm 176 mm
وضعیت: موجود
1,320,000 تومان
جدید
باطری 74 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 190 mm 278 mm 175 mm
وضعیت: موجود
1,340,000 تومان
جدید
باطری 100 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 100
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 23 کیلوگرم
 • 179 mm 920 mm 860 mm
وضعیت: موجود
1,740,000 تومان
جدید
باطری 120 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 120
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 24 کیلوگرم
 • 179 mm 920 mm 860 mm
وضعیت: موجود
2,090,000 تومان
جدید
باطری 150 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 150
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 41 کیلوگرم
 • 222 mm 510 mm 217 mm
وضعیت: موجود
2,590,000 تومان
جدید
باطری 200 آمپر اوربیتال
بدون نظر
 • آمپر : 200
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 46 کیلوگرم
 • 222 mm 510 mm 217 mm
وضعیت: موجود
3,390,000 تومان
منو