جدید
باطری 55 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 55
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 190 mm 242 mm 175 mm
وضعیت: موجود
520,000 تومان
جدید
باطری 50 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 50
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 13 کیلوگرم
 • 190 mm 207 mm 175 mm
وضعیت: موجود
460,000 تومان
جدید
باطری 60 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 60
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 16 کیلوگرم
 • 190 mm 242 mm 175 mm
وضعیت: موجود
560,000 تومان
جدید
باطری 66 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 190 mm 276 mm 175 mm
وضعیت: موجود
610,000 تومان
جدید
باطری 70 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 19 کیلوگرم
 • 227 mm 260 mm 175 mm
وضعیت: موجود
640,000 تومان
جدید
باطری 74 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 19 کیلوگرم
 • 190 mm 276 mm 175 mm
وضعیت: موجود
670,000 تومان
باطری 88 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 88
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 24 کیلوگرم
 • 225 mm 301 mm 170 mm
وضعیت: موجود
810,000 تومان
جدید
باطری 90 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 90
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 24 کیلوگرم
 • 190 mm 380 mm 175 mm
وضعیت: موجود
810,000 تومان
جدید
باطری 100 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 100
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 30 کیلوگرم
 • 233 mm 408 mm 175 mm
وضعیت: موجود
920,000 تومان
جدید
باطری 120 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 120
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 37 کیلوگرم
 • 234 mm 512 mm 181 mm
وضعیت: موجود
1,090,000 تومان
جدید
باطری 150 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 150
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 45 کیلوگرم
 • 236 mm 545 mm 220 mm
وضعیت: موجود
1,340,000 تومان
جدید
باطری 200 آمپر واریان
بدون نظر
 • آمپر : 200
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 50 کیلوگرم
 • 236 mm 545 mm 220 mm
وضعیت: موجود
1,740,000 تومان
منو