جدید
باطری 55 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 55
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 190 mm 241 mm 175 mm
وضعیت: موجود
590,000 تومان
جدید
باطری 62 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 62
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 15 کیلوگرم
 • 190 mm 241 mm 175 mm
وضعیت: موجود
640,000 تومان
جدید
باطری 66 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 66
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 17 کیلوگرم
 • 190 mm 275 mm 175 mm
وضعیت: موجود
710,000 تومان
جدید
باطری 74 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 74
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 190 mm 275 mm 175 mm
وضعیت: موجود
790,000 تومان
جدید
باطری 70 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 70
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 225 mm 260 mm 173 mm
وضعیت: موجود
790,000 تومان
جدید
باطری 75 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 75
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 18 کیلوگرم
 • 235 mm 260 mm 173 mm
وضعیت: موجود
790,000 تومان
جدید
باطری 90 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 90
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 22 کیلوگرم
 • 190 mm 353 mm 175 mm
وضعیت: موجود
940,000 تومان
جدید
باطری 100 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 100
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 23 کیلوگرم
 • 190 mm 353 mm 175 mm
وضعیت: موجود
1,100,000 تومان
جدید
باطری 150  آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 150
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 41 کیلوگرم
 • 223 mm 475 mm 210 mm
وضعیت: موجود
1,500,000 تومان
جدید
باطری 200 آمپر ATOM / پلو
بدون نظر
 • آمپر : 200
 • ولتاژ : 12
 • نوع : اتمی
 • وزن : 45 کیلوگرم
 • 223 mm 475 mm 210 mm
وضعیت: موجود
2,000,000 تومان
منو