آدرس

مشهد - نبش امام رضا 68
05138522017
09151000179
09151000879
javadpoorbattery@
javadpoorbatery@
info@javadpoor.ir

ساعت کار
همه روزه 8 الی 22

باطری جوادپور
مهمترین اصل را در کسب و کار خود رعایت میکنیم؛ اصلی که می‌گوید:«مشتری باز می‌گردد.»

ارسال پیام

منو